Stede-Broec  Algemene voorwaarden per 06/02/2013

verder aangeduid als deze algemene voorwaarden- zijn van toepassing op opdrachten aan Stede-Broec, gevestigd  gevestigd te Loenen aan de Vecht (gedeponeerd  / KvK te Utrecht, onder dossiernummer 50658360)

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd waarbij Stede-Broec zich verbindt  of zal verbinden goederen te leveren aan de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Stede-Broec. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt voor de tot stand koming van de overeenkomst aan de opdrachtgever toegezonden. De opdrachtgever kan dan tijdig voor of bij het  sluiten van de overeenkomst kennis nemen van de inhoud van deze algemene voorwaarden.

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de opdrachtgever te kennen op de hoogte te zijn van de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze van toepassing te verklaren op de overeenkomst. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze afwijkingen schriftelijk tussen de opdrachtgever en Stede-Broec zijn overeengekomen. Stede-Broec behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.3 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever of derden wordt door Stede-Broec uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

1.4 Indien deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging zijdens Stede-Broec  onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten dan gelden de in de opdrachtbevestiging van Stede-Broec opgenomen voorwaarden.

2. Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

 

2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding van Stede-Broec door de opdrachtgever, behoudt Stede-Broec zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Stede-Broec slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Stede-Broec zijn bevestigd.

 

2.4 Aanbiedingen van Stede-Broec gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

2.5 Stede-Broec kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Stede-Broec en een opdrachtgever komt tot stand nadat de opdracht door Stede-Broec op haalbaarheid is beoordeeld.

 

3.2 Stede-Broec behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

3.3 Alle afbeeldingen als foto’s, tekeningen etc. en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Stede-Broec gelden slechts bij benadering. Zij  zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

4.2 Alle op de site vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

4.3 Alle op de site vermelde prijzen zijn in EURO’s en exclusief  BTW

5. Levering

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Stede-Broec streeft er –behoudens bijzondere omstandigheden- naar om binnen 3 werkdagen na de ontvangst van de geplaatste order  de bestelde goederen te leveren. Termijnen waarbinnen geleverd dient te worden zijn slechts als fatale termijnen te beschouwen indien dit uitdrukkelijk tussen Stede-Broec en de opdrachtgever overeengekomen is.

 

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Stede-Broec bestellingen tenminste binnen 3 werkdagen uitvoeren. Indien levering niet danwel gedeeltelijk of vertraagd mogelijk is -bijvoorbeeld doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is- dan ontvangt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na plaatsing van de bestelling hiervan bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en te annuleren.

 

5.4 Aan de leveringsplicht van Stede-Broec zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra Stede-Broec de te leveren zaken aan het opgegeven adres van de opdrachtgever heeft aangeboden. Ook bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, met inbegrip van de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

5.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

6. Gebreken in het geleverde.

6.1 De opdrachtgever dient de geleverde zaken onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Indien bij aflevering blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet geleverd is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk  per e-mail te melden aan Stede-Broec alvorens over te gaan tot terugzending aan Stede-Broec.

 

6.2 Klachten omtrent gebreken van geleverde goederen die bij aflevering redelijkerwijze niet konden worden geconstateerd dienen uiterlijk binnen 2 dagen na levering schriftelijk aan Stede-Broec te worden gemeld. Terugzending van de zaken is alleen mogelijk in de originele verpakking met de bijbehorende en geleverde accessoires en documentatie en op voorwaarde dat deze in nieuwe staat verkeren. Met de ingebruikneming en/of beschadiging en/of bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken komt het recht tot reclameren en terugzenden geheel te vervallen.

 

6.3 Indien klachten van de opdrachtgever door Stede-Broec gegrond worden bevonden, zal Stede-Broec naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of de opdrachtgever de schade vergoeden tot ten hoogste het factuurbedrag van de bestelde zaken. De omvang van enige aansprakelijkheid van Stede-Broec is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde zaken en zal nooit het door de aansprakelijkheidsverzekering van Stede-Broec uitgekeerde bedrag overtreffen. Iedere aansprakelijkheid van Stede-Broec voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

6.4 Stede-Broec is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever of door deze ingeschakeld personeel of derden.

7. Zichttermijn / herroepingsrecht

7.1 Indien sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:5 BW, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment waarop de bestelde zaken zijn afgeleverd te lopen. Indien de opdrachtgever na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Stede-Broec heeft teruggezonden, is de koop een feit en is gehele of gedeeltelijke ontbinding niet meer mogelijk.

 

7.2 De opdrachtgever  is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, Stede-Broec hiervan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering per aangetekend schrijven in kennis te stellen. De bewijslast dat de geleverde zaken tijdig teruggestuurd zijn ligt bij de opdrachtgever. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en is mogelijk indien de zaken in nieuwe ongeschonden staat verkeren. Indien de zaken bij de opdrachtgever zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

 

7.3 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Stede-Broec er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de opdrachtgever wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8. Garantie

 8.1 Stede-Broec garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod van Stede-Broec vermelde specificaties. Voorts garandeert Stede-Broec dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het sluiten van de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarbij in voor een eventuele van toepassing zijnde fabrieksgarantie van het geleverde product.

 

8.2 Deze garantie geldt niet indien en zolang de opdrachtgever jegens Stede-Broec in gebreke is en/of de opdrachtgever de geleverde zaken zelf of door derden heeft doen repareren en/of bewerken  en/of de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van Stede-Broec en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld en/of de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

8.3 De garantietermijn van Stede-Broec komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Stede-Broec is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

9. Overmacht

9.1 Stede-Broec is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Stede-Broec is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van Stede-Broec, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stede-Broec alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

9.3 Stede-Broec behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stede-Broec gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

 

9.4 Indien Stede-Broec bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Betaling en zekerheid

10.1 Betaling van het factuurbedrag dient door de opdrachtgever zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden in euro’s binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Stede-Broec. Betaling van het factuurbedrag van de producten in de Webshop dient via IDEAL plaats te vinden overeenkomstig het in de vorige 3 regels gestelde.

 

10.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid vermelde danwel nader overeengekomen termijn betaalt is deze van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling van Stede-Broec de contractuele rente van 8% over het openstaande bedrag vanaf dat moment verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening.

 

10.3 Alle kosten welke ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van het openstaande factuurbedrag komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.

 

10.4 In afwijking van het voorgaande worden de buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumentenvastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom. Bij een hoofdsom tot € 2.500,- bedragen de buitengerechtelijke kosten 15% met een minimum van € 40,- over de volgende € 2.500,- bedragen deze 10%  en over de volgende € 5.000 bedragen deze kosten 5% en over de volgende € 190.000,- bedragen deze 1% met een maximum van € 6.775,-

 

10.5 Indien sprake is van een gezamenlijk geplaatste order zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendom van alle door Stede-Broec aan de opdrachtgever verkochte en geleverde zaken blijft bij Stede-Broec zolang de afnemer de vorderingen van Stede-Broec uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Stede-Broec wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

11.2 De door Stede-Broec geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

11.3 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

11.4 De opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Stede-Broec of een door Stede-Broec aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Stede-Broec haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Stede-Broec zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

11.6 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Stede-Broec.

12. Gegevensbeheer

12.1 De gegevens van de opdrachtgever worden bij plaatsing van een bestelling bij Stede-Broec, opgenomen in het klantenbestand van Stede-Broec. Stede-Broec handelt conform de regels van de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens van opdrachtgevers aan derden niet verstrekken. Stede-Broec verwijst naar haar regels in het kader van haar Privacy Policy, welke op www.stedebroecsport.nl in te zien zijn.

 

12.2 Stede-Broec respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever.

 

12.3 Stede-Broec kan gebruik maken van een mailinglijst. Indien de opdrachtgever dit wenst kan deze zijn of haar gegevens van de lijst doen verwijderen.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

13.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Stede-Broec, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stede-Broec en opdrachtgever,  waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Stede-Broec gevestigd is. In afwijking hiervan kan Stede-Broec ervoor kiezen het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever te onderwerpen.